ขั้นตอนการสั่งซื้อ

บริษัท กรีนแคร์ จำกัด > UPCYCLING & RECYCLED

UPCYCLING & RECYCLED

ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลของกรีนแคร์แบ่งออกได้เป็นสองหมวดหลักๆ คือ ผลิตภัณฑ์จากฝ้ายรีไซเคิล และ ผลิตภัณฑ์จากขยะขวด PET รีไซเคิล (ขวดน้ำดื่มตามท้องตลาดทั่วไป)

ฝ้ายรีไซเคิล
ผลิตภัณฑ์จากฝ้ายรีไซเคิล เกิดจากแนวคิดที่ต้องการอนุรักษ์พลังงานและน้ำ โดยการนำส่วนที่เหลือจากกระบวนการผลิต และเศษผ้าเหลือใช้ นำกลับมาเข้าสู่กระบวนการย่อยและผลิตเส้นใยใหม่อีกครั้ง ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะไม่ผ่านการฟอกย้อม ซึ่งนับเป็นการประหยัดการใช้ทรัพยากรน้ำเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าจะไม่ผ่านการฟอกย้อม แต่ฝ้ายเหล่านี้ยังคงสามารถรักษาคุณสมบัติทั่วไปของฝ้ายได้เป็นอย่างดี

ขยะขวด PET รีไซเคิล (ขวดน้ำดื่มตามท้องตลาดทั่วไป)
สำหรับผลิตภัณฑ์จากขยะขวด PET รีไซเคิลนั้น เกิดจากแนวคิดที่ต้องการช่วยสิ่งแวดล้อมโดยการลดขยะเหลือใช้ที่เกิดจากในชีวิตประจำวันจำพวกขยะพลาสติกขวด PET ให้ได้มากที่สุด โดยขยะขวด PET เหล่านี้นับเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ธรรมชาติปนเปื้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมชาติทางทะเล กรีนแคร์ตระหนักถึงผลกระทบเหล่านี้ และมีโครงการส่งเสริมการผลิตเส้นใยที่เกิดจากกระบวนการรีไซเคิลขยะขวด PET เหล่านี้ขึ้น